Algemene voorwaarden Huis & Huur | Home rentals

BEMIDDELINGSVOORWAARDEN Huis & Huur | Home rentals


Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Huis & Huur | Home rentals gevestigd Kerkweg 15, 3214 VB, Zuidland.

1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, die Huis & Huur | Home rentals een opdracht heeft verstrekt tot het bemiddelen

bij het zoeken naar woonruimte of bedrijfsruimte.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De bemiddelingsovereenkomst komt tot stand door ondertekening van het bemiddelingsvoorwaarden door opdrachtgever.

2.2 Alvorens een overeenkomst tot stand komt, is opdrachtgever verplicht geldige identiteitspapieren, een recente salarisspecificatie

en eventuele werkgeversverklaring of accountantsverklaring aan Huis & Huur | Home rentals te overleggen.

De door opdrachtgever verstrekte informatie zal niet aan derden worden verstrekt.

Opdrachtgever geeft toestemming aan Huis & Huur | Home rentals tot het doen van kredietwaardigheids check.

2.3 Alle door Huis & Huur | Home rentals gedane aanbiedingen van woonruimte c.q. bedrijfsruimte, zowel schriftelijke als mondelinge, zijn vrijblijvend.

Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.

2.4 Indien opdrachtgever in aanmerking komt voor woonruimte waarvoor een woonvergunning vereist is,

dan komt het verkrijgen van deze vergunning voor rekening en risico van opdrachtgever zelf.

Artikel 3 Werkzaamheden

3.1 De aanvang van de werkzaamheden door de Huis & Huur | Home rentals geschiedt na ontvangst van een kopie

van de identiteitspapieren, een recente salarisspecificatie en eventuele werkgeversverklaring of accountantsverklaring.

3.2 De werkzaamheden die door de Huis & Huur | Home rentals zullen worden verricht, houden het bezichtigen en het adviseren op het gebied van huur en verhuur in.

Artikel 4 Betaling

4.1 Indien Huis & Huur | Home rentals er in slaagt om woonruimte voor opdrachtgever, diens familie,

of andere relaties te verwerven en hieruit een huurovereenkomst voortvloeit dan is opdrachtgever hiervoor een bemiddelingscourtage

aan Huis & Huur | Home rentals verschuldigd.

Deze courtage dient bij acceptatie binnen 48 uur op kantoor à contant te worden voldaan en bedraagt:

1 maand huur (exclusief 19% BTW) voor iedere vorm van woonruimte die door Huis & Huur | Home rentals is verworven.

4.2 Indien in de maandhuur servicekosten en /of energiekosten zijn inbegrepen, dan is ook de courtage hierop gebaseerd.

4.3 De in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde bedragen zijn éénmalig aan Huis & Huur | Home rentals verschuldigd .

4.4 Indien uit de bemiddeling door Huis & Huur | Home rentals voor opdrachtgever een koopovereenkomst voortvloeit, is de opdrachtgever

een courtage verschuldigd die gelijk ligt aan het percentage welk door de NVM wordt gehanteerd.

4.5 De woonruimte kan niet eerder worden betrokken, dan nadat de verschuldigde courtage en

verschuldigde maandhuur en borgen zijn voldaan en de huurovereenkomst door partijen is ondertekend.

4.6 Eventuele gerechtelijke kosten of buiten gerechtelijke kosten zullen bij uitblijven van betaling voor rekening van debiteur komen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Huis & Huur | Home rentals is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een verhuurder,

na ondertekening van het contract, zijn verplichtingen als verhuurder nakomt. Opdrachtgever dient zich steeds rechtstreeks tot verhuurder te wenden.

5.2 Huis & Huur | Home rentals kan, mede door haar afhankelijkheid van derden voor het verkrijgen van informatie,

geen garantie verlenen voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door Huis & Huur | Home rentals verstrekte informatie.


5.3   Huis & Huur | Home rentals is niet aansprakelijk voor de hoogte van de huurprijs, deze zijn bepaald door de verhuurder.Woning zoeken

Contactgegevens

Heeft u vragen?01 81 - 45 38 85

info@huisenhuur.nl  

Adres:
Kerkweg 15
3014 VB Zuidland